ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดปาฐกถาพิเศษ “นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทิศทางพลังงานไทย” และเสวนา “ วิเคราะห์เจาะเศรษฐกิจ การลงทุน และหุ้นพลังงาน ”

20 Feb 2015
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมการปาฐกถาพิเศษ “นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทิศทางพลังงานไทย” และเสวนา “ วิเคราะห์เจาะเศรษฐกิจ การลงทุน และหุ้นพลังงาน ” ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ หอประชุมศ.สังเวียนอินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกำหนดการดังนี้

13.00 น. ลงทะเบียน

13.25 น. กล่าวต้อนรับ

โดย ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13.30 น. กล่าวปาฐกถาพิเศษ “นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทิศทางพลังงานไทย

โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

14.30 น. สิ้นสุดปาฐกถา / พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. เสวนา “เจาะลึกเศรษฐกิจการลงทุน และหุ้นพลังงาน”

โดย คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร , CFA นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ( IAA ) และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

คุณสุรงค์ บูลกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คุณกรวุฒิ ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ดำเนินรายการโดย คุณเฉลิมพร ตันติกาญจนากุล จาก สถานี Money Channel

16.30 น. สิ้นสุดเสวนา