อพวช. จัดงานแถลงข่าวการจัด งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

03 Aug 2015
ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. )และหน่วยงานในสังกัด ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ จึงกำหนดจัดงานแถลงข่าวการจัด งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวฯ