“สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” จัดประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 4 มุ่งพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยให้ก้าวหน้าพอเพียงสำหรับลูกจ้างในวัยเกษียณ

27 Jul 2015
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปิดเผยว่า จัดประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 4 ซึ่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ส่วนกองทุนฯที่ได้รองชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลจากกระทรวงการคลัง และกองทุนที่มีการพัฒนาดีเด่น จะได้รับโล่สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ในการประกวดได้เปิดโอกาสให้กองทุนทุกประเภทและทุกขนาดเข้าร่วมโครงการเพื่อชิงโล่พระราชทานฯในครั้งนี้

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีความสามารถเป็นหลักประกันให้กับสมาชิก ตลอดจนเพื่อการกระตุ้นให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นๆ ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาปรับปรุงงานบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตนให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ดร.พิสิฐกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้ประเภทของการประกวดพิจารณาแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ กองทุนฯที่มีขนาดมากกว่า 5,000 ล้านบาท กองทุนฯที่มีขนาดระหว่าง 1,000-5,000 ล้านบาท กองทุนฯที่มีขนาดน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท และบริษัทจัดการที่จัดการกองทุนร่วม (Pooled fund) ดีเด่น

หลักเกณฑ์ในการตัดสินนั้น สมาคมฯ พิจารณาจากโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างและคณะกรรมการกองทุน ความสามารถในการเป็นที่พึ่งในวัยหลังเกษียณ บทบาทของกองทุนต่อพัฒนาการและศักยภาพของสมาชิกกองทุน รวมทั้งบทบาทของกองทุนต่อสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสังคม

กองทุนที่สนใจสามารถสมัครเข้าประกวดได้ภายในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 และจะมีการประกาศผล และมอบรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

อนึ่ง สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดตั้งมาจากกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นมาโดยมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นเป็นศูนย์รวมขององทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งหลาย ทั้งที่เป็นรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในการส่งเสริมและพัฒนากองทุนฯให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ ปกป้องผลประโยชน์สมาชิก และประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก ตลอดจนหน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีกองทุนฯที่เป็นสมาชิกจำนวนกว่า 200 หน่วยงาน ทั้งที่เป็น Single fund และ Pooled fund

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางโทร.02-294-7430-2