ชาววปอ.รวมพลังสร้างชาติ ย้ำจุดยืนคนไทย ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

01 Sep 2015
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รวมพลังสร้างชาติในโครงการ"คนไทย ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เปิดเผยว่า ทางสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการ "คนไทย ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยรัก หวงแหน และกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินไทย ซึ่งแนวทางปฏิบัติของในโครงการนี้ ต้องการปลูกฝังจิตสำนึกการทำดีให้แก่คนไทยทั้งประเทศ โดยจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) และวปอ.ทุกรุ่น ด้วยการทำความดี เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน และถวายให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ครบรอบ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์โอกาสครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรรษา

พลเอกจรัล กล่าวต่อว่า การรวมพลังสร้างชาติในโครงการ "คนไทย ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ถือเป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบเป็นภาระแห่งชาติ และกระตุ้นเตือนให้คนไทยให้ความสำคัญ ถึงบทบาทหน้าที่ของตน ผ่านรูปแบบการทำความดี อาทิ ๑. คนไทย ไม่แบ่งแยก คือ ไม่แบ่งแยก รวยจน ความคิด ความเชื่อ ๒.คนไทย ไม่ฟุ่มเฟือย คือ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้ค่า ประหยัด รู้จักใช้ เรียนรู้ อยู่พอเพียง ๓. คนไทย ไม่โกง คือ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ทุจริต และ ๔.คนไทย ไม่...คือเป็นรูปแบบที่คนไทยสามารถเลือกเองว่าจะทำดีในแบบไหน

สำหรับแนวคิดในการจัดทำโครงการดังกล่าว เนื่องจากพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพิเศษ "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีใจความสำคัญว่า ปัจจุบันปัญหาสำคัญของประเทศไทย คือ การโกงชาติ ดังนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องดูแลให้คนไทยไม่โกงชาติหากคนไทยรู้จักบทบาทหน้าที่และตอบแทนบุญคุณแผ่นดินก็จะไม่มีการโกงชาติ หรือ โกงชาติน้อยลง

พลเอก สุรพันธ์ วงศ์ไทย ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กล่าวว่า การตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดี เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเป็นหลัก เพียงเท่านี้ก็ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ฉะนั้นจึงต้องการให้คนไทยทุกคนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันสร้างคนดีให้มีจำนวนมากขึ้นในชาติบ้านเมือง เพื่อให้คนดีเบียดคนไม่ดีให้ตกเวทีไป และคนไม่ดีไม่มีที่ยืนอยู่บนแผ่นดิน

ทั้งนี้เพราะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นภัยคุกคาม บั่นทอนความเข้มแข็งของประเทศ และเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งยังสร้างความอ่อนแอให้กับประชาชน ทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม ตลอดจนลดประสิทธิภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศในระยะยาว

ด้านพลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำโครงการ "คนไทย ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างคนไทย และสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะต้องเป็นคนดี และมีสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตลอดจนการสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชาติ

ดังนั้น"คน" จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนและคนไทยทุกคนที่ต้องการให้ความร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังไม่เพิกเฉยและ ไม่ยอมรับต่อการกระทำความผิดกฎหมาย ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นถึงจะหมดไปจากบ้านเมืองได้ การกระตุ้น และปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อชาติบ้านเมือง ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

อย่างไรก็ตามทางสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) และวปอ.ทุกรุ่น จะมีการประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างพลังและแนวร่วมในการขับเคลื่อนระดับประเทศ เพื่อทำให้คนไทยมีสามัญสำนึกในการรักแผ่นดินเกิด และสิ่งสำคัญที่สุดต้องการให้คนไทยทุกคนประพฤติ ปฏิบัติดี เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน