สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี - โรงพยาบาลขอนแก่น คว้ารางวัลระดับนานาชาติ United Nations Public Service Awards 2015

11 May 2015
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร เผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่อยู่ในระดับสูงเข้าประกวดและได้รับรางวัลระดับนานาชาติ รางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินการด้านการให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน และในปีนี้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการส่งเสริมแนวทางการดำเนินการของภาครัฐโดยรวมในยุคข้อมูลข่าวสาร จากผลงาน Holistic school in hospital (HSH.) ภายใต้แนวคิด "เด็กป่วยทุกคน ต้องได้เรียน" ซึ่งนับว่าหน่วยงานภาครัฐของไทยคว้ารางวัลชนะเลิศติดต่อกันเป็นปีที่ 7 และโรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาการส่งเสริมการตอบสนองความเสมอภาคทางเพศในการส่งมอบบริการสาธารณะ จากผลงาน Fast-track Service for High-risk Pregnancies ที่ดูแลสตรีมีครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งสุขภาพของมารดาและทารกหน่วยงานภาครัฐไทยได้ส่งผลงานเข้าประกวด 25 ผลงาน และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศถึง 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 กรมควบคุมโรค เข้าชิงในสาขาการพัฒนาการให้บริการประชาชน กรมควบคุมโรค เข้าชิงในสาขาการส่งเสริมแนวทางการดำเนินการของภาครัฐโดยรวมในยุคข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลตากใบ และสำนักโรคเอดส์ กรมควบคุมโรค เข้าชิงในสาขาการส่งเสริมการตอบสนองความเสมอภาคทางเพศในการส่งมอบบริการสาธารณะ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี - โรงพยาบาลขอนแก่น คว้ารางวัลระดับนานาชาติ United Nations Public Service Awards 2015

สำหรับรางวัลชนะเลิศจากผลงาน Holistic school in hospital (HSH.) ภายใต้แนวคิด "เด็กป่วยทุกคน ต้องได้เรียน" ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สร้างสรรค์ศูนย์เรียนรู้ในโรงพยาบาล ให้เด็กที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ได้เรียนรู้ในรูปแบบ "edutainment" โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม ที่เป็นพัฒนาการการบริการจากการสอนข้างเตียงสู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อดูแลผู้ป่วยเด็กทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพปัญญา ให้หายจากความเจ็บป่วยอย่างมีคุณภาพ และรางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน Fast-track Service for High-risk Pregnancies ที่ดูแลสตรีมีครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งสุขภาพของมารดาและทารก โดยต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ ความพร้อมในการช่วยเหลือและแก้ไขอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ลดภาวะแทรกซ้อน อัตราการเสียชีวิต รวมถึงลดระยะเวลาการพักรักษาในโรงพยาบาล ที่อาจจะเสี่ยงต่อความพิการและเสียชีวิต ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม และทำให้ค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ จะมอบรางวัลดังกล่าว ระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2558 ณ เมืองเมเดลลิน ประเทศโคลอมเบีย

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี - โรงพยาบาลขอนแก่น คว้ารางวัลระดับนานาชาติ United Nations Public Service Awards 2015 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี - โรงพยาบาลขอนแก่น คว้ารางวัลระดับนานาชาติ United Nations Public Service Awards 2015 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี - โรงพยาบาลขอนแก่น คว้ารางวัลระดับนานาชาติ United Nations Public Service Awards 2015