ภาพข่าว: มอบประกาศนียบัตร

01 Jul 2015
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะบุคลาการวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN MRA on TP Certificate) แก่ผู้ฝึกสอนและผู้ประเมินผลระดับประเทศ และบุคลากรแรงงานฝีมือ ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพ การท่องเที่ยวอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional – MRA on TP) วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ