ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร อบรมแพทย์ระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 36

03 Mar 2016
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ.พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช อุปนายกด้านบริการการแพทย์และสังคม สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช อนุกรรมการจัดการอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยาและเป็นวิทยากรในการอบรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับแพทย์ทั่วไป ในกิจกรรมการอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 36 (Short Course in Practical Dermatology) ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับแพทย์แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ภาคทฤษฎี 2.การออกตรวจผู้ป่วยนอกร่วมกับอาจารย์แพทย์ในคลินิกโรคผิวหนังร่วมกับอาจารย์ที่โรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ และ3. การศึกษาภาคปฏิบัติ ซึ่งได้จัดอบรมแพทย์เป็นประจำทุกปี โดยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา รพ. พระมงกุฎเกล้า
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร อบรมแพทย์ระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 36