อรรถวิทย์พณิชยการ จัดกิจกรรม ATC นิทรรศน์ ครั้งที่16 เพื่อแสดงผลงานและศักยภาพนักศึกษา

13 Dec 2016
9 ธ.ค. 59 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จัดงาน ATC นิทรรศน์ ครั้งที่ 16 เพื่อเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานนักศึกษา และ สอบแข่งขันทุนช้างเผือก อีกทั้งยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิเช่น นิทรรศการภาพวาด พระราชกรณียกิจ ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นิทรรศการจำลองการทำเกษตรพอเพียง ของสาขาวิชาพื้นฐานทั่วไป โชว์การจัดแสดงร้านค้านวดแผนไทย สาขาวิชาการตลาด แข่งขันจินตลีลาประกอบ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ แข่งขันฟุตซอล และยังมีกิจกรรมอาสาเพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วมชมงาน จากศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก เช่น ตัดผมฟรี สอนทำริบบิ้นไว้อาลัย และ สกรีนเสื้อฟรี
อรรถวิทย์พณิชยการ จัดกิจกรรม ATC นิทรรศน์ ครั้งที่16 เพื่อแสดงผลงานและศักยภาพนักศึกษา

โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายชวลิต มณีนาค ผู้อำนวยการเขตบางนาเป็นประธานเปิดพิธี และได้กล่าวชื่อชมพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาดังนี้ "ขอแสดงความชื่นชมการจัดงาน จะเห็นว่าเป็นการได้แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความพร้อมเพรียง ความร่วมมือร่วมใจ ความรักสามัคคีของคณาจารย์และนักศึกษา ที่ได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำในทุกกิจกรรม จนมีความพร้อมที่จะแสดงออก ให้เห็นถึงศักยภาพในด้านวิชาการและวิชาชีพ นับได้ว่ากิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการศึกษา ต่อองค์กรและต่อนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน เนื่องจากกิจกรรมที่จัดขึ้นมีความหลากหลายเป็นผลงาน ที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถที่เป็นรูปธรรม และทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน และเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นสถานศึกษายุค 4.0 ตามแผนพัฒนาประเทศ นับได้ว่าทุกกิจกรรมมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง และสมควรให้มีการจัดงานนี้ต่อเนื่องทุกปี"

นอกจากแสดงผลงานต่างๆของนักศึกษาแล้วยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนต่างๆเข้าเยี่ยมชม พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ โดยในครั้งนี้ได้มีนักเรียน และ บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมงาน กว่า1000คน