ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย SUPER POLL เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ชาวบ้านคิดอย่างไรต่อบิ๊กราชการรับเงิน บริษัท เหล้า บุหรี่ ผลประโยชน์ทับซ้อน ???

19 Dec 2016
ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจเรื่อง ชาวบ้านคิดอย่างไรต่อบิ๊กราชการรับเงิน บริษัท เหล้า บุหรี่ ผลประโยชน์ทับซ้อน ??? กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพจากทั่วประเทศจำนวน 1,247 คน ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึง การแจกเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง กับ การเติบโตของธุรกิจน้ำเมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.0 เชื่อว่า ธุรกิจน้ำเมาใช้เงินและผลประโยชน์อื่นๆ มหาศาล แจกจ่ายให้กับ ข้าราชการระดับสูง และผู้ใหญ่ในสังคมเพื่อช่วย ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท รองลงมาคือ ร้อยละ 82.7 เชื่อว่า ข้าราชการระดับสูง เจ้าหน้าที่รัฐ รับเงิน รับผลประโยชน์จากบริษัท เหล้า เบียร์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท ร้อยละ 82.2 เชื่อว่า ธุรกิจน้ำเมา ใช้เงินและผลประโยชน์แจกจ่าย ให้กับ บริวารแวดล้อมผู้มีอำนาจระดับสูงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท ร้อยละ 81.4 เชื่อว่า ผู้ใหญ่ในสังคม รับเงิน รับผลประโยชน์จาก บริษัท เหล้า เบียร์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และร้อยละ 80.0 เชื่อว่า ผู้ใหญ่ในสังคมรับเงิน รับทอง และผลประโยชน์ต่างๆ จาก บริษัทธุรกิจ น้ำเมา เพื่อช่วยดูแลปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท มากกว่า ความปลอดภัยของประชาชน ช่วยเหลือบริษัทมากกว่า ดูแลปกป้องคุณภาพเด็กและเยาวชน

ในขณะที่ รองๆ ลงไปคือ ร้อยละ 79.3 เชื่อว่า สมาชิกของหน่วยงานอันทรงเกียรติที่ออกกฎหมาย และ บังคับใช้กฎหมาย ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินค่าจ้างที่ปรึกษา เงินใต้โต๊ะ ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทธุรกิจน้ำเมา มากกว่า สุขภาพและสุขภาวะของประชาชน และร้อยละ 75.3 เชื่อว่า บริษัท เหล้า เบียร์ สร้างเครือข่าย ส่งคนของบริษัท เข้าสู่ อำนาจในฝ่ายที่ออกกฎหมาย เพื่อ ออกกฎหมาย ปกป้องผลประโยชน์บริษัท นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.1 คิดว่า การที่ข้าราชการชั้นสูง เจ้าหน้าที่รัฐ รับเงิน ผลประโยชน์จากธุรกิจน้ำเมาและบุหรี่ จะทำให้เกิดปัญหา ผลประโยชน์ขัดกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการ

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.4 เชื่อว่า ผลพวงที่ทำให้เกิด สถานบันเทิง ร้านเหล้า จำนวนมากตั้งอยู่ใกล้รอบรั้วสถาบันการศึกษา เพราะข้าราชการระดับสูง เจ้าหน้าที่รัฐ รับเงิน ผลประโยชน์ต่างๆ จาก บริษัท เหล้า เบียร์ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.2 ระบุ ข้าราชการระดับสูง เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย ควรทำตามคำสั่ง คสช. ที่ห้าม ร้านเหล้า เบียร์ ตั้งอยู่ใกล้สถาบันการศึกษา

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.2 ยังคงเชื่อมั่น ต่อ รัฐบาล และ คสช. ที่จะทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ชาติมากกว่า ผลประโยชน์ของธุรกิจ น้ำเมา แต่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.9 เชื่อว่า บริษัท บุหรี่ ก็แจกเงินให้ข้าราชการระดับสูง เจ้าหน้าที่รัฐ ของกระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของ บริษัท บุหรี่เช่นกัน

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.5 เห็นด้วย ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ รัฐบาล และ คสช. ควรใช้ มาตรา 44 ปลด ย้าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ที่รับเงิน ผลประโยชน์ต่างๆ จาก กลุ่มธุรกิจน้ำเมา และ บุหรี่ เพื่อแสดงจุดยืนให้เห็นว่า รัฐบาล และ คสช. อยู่เคียงข้าง พิทักษ์ผลประโยชน์ชาติ และ สุขภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มากกว่า ผลประโยชน์ของกลุ่ม ธุรกิจน้ำเมา และ บุหรี่