สำนักนันทนาการ จัดโครงการผู้ด้อยโอกาส

06 Jan 2017
สำนักนันทนาการ จัดโครงการนันทนาการเพื่อกลุ่มบุคคลพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส

นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า สภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ทำให้ผู้คนเกิดความเครียด แม้รัฐบาลจะมีนโยบายจัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ก็ยังมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มยังขาดโอกาสการเข้าถึง โดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้พิการ ผู้กระทำความผิดที่อยู่ในทันฑสถาน เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผู้ที่ได้รับภัยพิบัติและผู้ที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตราย

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลดังกล่าว จึงจัดโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส เพื่อใช้กิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม เป็นต้น เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลพิเศษละผู้ด้อยโอกาส เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนให้สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย ยังบรรเทาปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02 214 0120 หรือ www.dpe.go.th

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit