ภาพข่าว: ABB ร่วมมือ FIBO พัฒนาหุ่นยนต์ตอบโจทย์อุตสาหกรรม

10 Jan 2017
ตัวแทนบริษัท เอบีบี จำกัด (กลางซ้าย) และผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.(กลางขวา)ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระหว่าง ABB และ FIBO ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. ทั้งนี้ในความร่วมมือดังกล่าวทางเอบีบีได้ส่งมอบหุ่นยนต์ YuMi ซึ่งเป็นหุ่นยนต์แขนกลของทางบริษัทให้แก่ FIBO เพื่อนำไปพัฒนาต่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานวิจัย การพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม การแพทย์ และการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการใช้งานหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญด้านระบบอัตโนมัติของประเทศต่อไป
ภาพข่าว: ABB ร่วมมือ FIBO พัฒนาหุ่นยนต์ตอบโจทย์อุตสาหกรรม