รับสมัครผู้ประกอบการ SMEs. เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานฮาลาล

24 Nov 2016
รับสมัครผู้ประกอบการ SMEs. เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานฮาลาล และกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมฮาลาล ปีที่ 2 (ที่ไม่ใช่อาหาร)
รับสมัครผู้ประกอบการ SMEs. เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานฮาลาล

ตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลโลกเป็นตลาดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เนื่องจากประชากรมุสลิมอาศัยกระจายอยู่ทั่วโลกประมาณกว่า ๑,๗๐๐ ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๔ ของประชากรโลก ผลิตภัณฑ์ฮาลาลครอบคลุมทั้งสินค้าที่เป็นอาหารและมิใช่อาหารและการบริการ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการผลิต การให้บริการหรือจำหน่ายที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม อุตสาหกรรมฮาลาลไทยมีจุดอ่อนและข้อจำกัดซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขทั้งในด้านการผลิต การตลาด และการรับรองมาตรฐาน รัฐบาลจึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) เพื่อให้มีการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สภาบันการศึกษา และองค์การทางศาสนาให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ ได้ริเริ่มกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาล ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และภาคใต้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ฮาลาลในการขอรับรองระบบมาตรฐานฮาลาล พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับกลุ่มเครือข่าย ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน

จากความก้าวหน้าของกิจกรรมในปีที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาล ปีที่ ๒ ขึ้น เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสอดรับกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

1.ได้รับบริการตรวจประเมินความพร้อมก่อนการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานฮาลาล

2.ได้รับบริการการให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงเข้าสู่ระบบมาตรฐานฮาลาล รวมทั้งการนำระบบมาตรฐานฮาลาลมาใช้ในสถานประกอบการ

3.ได้รับการอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฮาลาล

4.ได้รับการพัฒนาระบบการผลิตในโรงงาน การจัดทำเอกสารที่จำเป็น เช่น คู่มือฮาลาล (Halal Manual) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การขอรับรองระบบมาตรฐานฮาลาล

5.ได้เข้าร่วมในกิจกรรมเครือข่ายอุตสาหกรรมฮาลาลที่ไม่ใช่อาหาร เพื่อการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจและโอกาสทางการตลาด

6.ได้เข้ารับการคัดเลือกการเข้าร่วมกิจกรรมออกงานนิทรรศการแสดงสินค้าเพื่อทดสอบตลาดสินค้าฮาลาล เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจการ

1.จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชนที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่

2.เป็นโรงงานที่มีระบบมาตรฐาน GMP (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

3.มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมในกิจกรรมและขอรับรองระบบมาตรฐานฮาลาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

99 หมู่ 18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทร. 02-564-4000 ต่อ 1214-5 : 086-753-4967 โทรสาร.02-986-9355

Email: [email protected]: Email: [email protected]

ผู้ประสานงานโครงการ: คุณวิยะดา เดชพลมาตร/ คุณกนกวรรณ ระเบียบนาวีนุรักษ์

ผู้บริหารโครงการ: คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจ SMEs. อาวุโส

รับสมัครผู้ประกอบการ SMEs. เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานฮาลาล