ภาพข่าว: กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภาพปีที่ ๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22 Nov 2016
ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ร่วมร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ในกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภาพปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิขยการ
ภาพข่าว: กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภาพปีที่ ๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยมี อาจารย์เลอพงา วัชรมัย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวนำ ถวายสัตย์ปฏิญาณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึง 70 ปี จึงขอตั้งสัตยาธิษฐานถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณ ที่จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ พร้อมปฏิบัติหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ร่วมกันปฏิรูปประเทศและเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติสู่อนาคตที่ยั่งยืน