“โรงเรียนสาธิต ๒๑ สถาบัน ร่วมน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาทด้านการกีฬามาปฏิบัติ”

28 Nov 2016
พร้อมเปิดตัวทูตกีฬา "การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ นนทรีเกมส์" "สาธิตเกษตร" เจ้าภาพการแข่งขัน ๖ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
“โรงเรียนสาธิต ๒๑ สถาบัน ร่วมน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาทด้านการกีฬามาปฏิบัติ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จ่างภากร นำผู้อำนวยการและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตทั้ง ๒๑ สถาบัน พร้อมด้วย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมยืนไว้อาลัย ๘๙ วินาที พร้อมเปิดตัวทูตกีฬาของ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ "นนทรีเกมส์" ได้แก่ นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์, นายยอดยิ่ง ศุภศรี ศิษย์เก่าเป็นผู้เชิญถ้วยประจำการแข่งขัน และผู้ถือธง

ในการนี้ เหล่าผู้บริหารและคณาจารย์ ยังได้น้อมนำพระบรมราโชวาทด้านการกีฬาของ "พระมหากษัตริย์นักกีฬา" มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท พระบรมราโชวาทในวันเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนประจำปี เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๔

"...การกีฬานั้น นับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นการกล่อมเกลาให้เด็กมีจิตใจอดทน กล้าหาญ รู้แพ้ รู้ชนะ ปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรงทั้งทางจิตใจและร่างกาย เป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติอันเป็นยอดแห่งความปรารถนา..."

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี เป็นการร่วมกันสร้างความสมานฉันท์สมดังคำขวัญของการแข่งขันครั้งนี้ว่า "เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี นนทรีเกมส์"

สำหรับ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ "นนทรีเกมส์" นี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นเจ้าภาพพร้อมเดินหน้าจัดการแข่งขันกีฬาทั้ง ๑๗ ชนิด ในวันที่ ๖ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กล่าวว่า "นับเป็นครั้งที่ ๔๑ แล้ว ที่เราชาวสาธิต ร่วมใจกันจัดการแข่งขันให้นักเรียนของเราได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาไปพร้อมกับการรู้จักมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคีกันทั้ง ๒๑ สถาบัน การรู้จักปฏิบัติตามกติกาและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการแข่งขันที่จะช่วยฝึกให้นักเรียนของเรามีความอดทน อดกลั้น ควบคุมตนเองได้และดำเนินชีวิตอย่างสันติ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยังให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาไปสู่การกีฬาระดับชาติตามมาตรฐานสากลอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จ่างภากร กล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มีการแข่งขันทั้ง ๑๗ ชนิด ได้แก่ กรีฑา กอล์ฟ ซอฟท์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล ลีลาศ วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ หมากกระดาน ฮอกกี้ แฮนด์บอล ในฐานะเจ้าภาพหวังว่า "การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ "นนทรีเกมส์" จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ร่วมกันตั้งไว้ โดยพิธีเปิดการแข่งขัน จะจัดขึ้นในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีแนวคิดหลักในการจัดงานคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับการกีฬา ในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๑๙ น."

ในโอกาสนี้ทางเจ้าภาพขอเปิดตัวทูตกีฬาของ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ "นนทรีเกมส์" ได้แก่ นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ ศิษย์เก่าสาธิตเกษตร รุ่นที่ ๓๑ อดีตนักกรีฑาวิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร ปัจจุบันเป็นนักแสดงชื่อดัง นายยอดยิ่ง ศุภศรี ศิษย์เก่าสาธิตเกษตร รุ่นที่ ๒๓ อดีตนักกีฬาว่ายน้ำ เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นนักการทูตชำนาญการ กระทรวงการต่างประเทศ ศิษย์เก่าทั้งสองคนทำหน้าที่ทูตกีฬาและถือธงประจำการแข่งขันในครั้งนี้

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ "นนทรีเกมส์" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาสาธิต ทั้ง ๒๑ สถาบัน ติดตามตารางเวลาและชมการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันได้ทาง http://nontrigames.kus.ku.ac.th

“โรงเรียนสาธิต ๒๑ สถาบัน ร่วมน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาทด้านการกีฬามาปฏิบัติ” “โรงเรียนสาธิต ๒๑ สถาบัน ร่วมน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาทด้านการกีฬามาปฏิบัติ”