ภาพข่าว: TNR ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

20 Apr 2017
นายมีชัย วีระไวทยะ (กลาง) ประธานกรรมการ นายอมร ดารารัตนโรจน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ บมจ.ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ หรือ TNR ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล 19 พฤษภาคมนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน Record Date
ภาพข่าว: TNR ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560