ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ จัดอบรมครูผู้สอนภาษาจีน

15 May 2017
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ Singapore Centre for Chinese Language,Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ จัดโครงการอบรม "การออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท โดยขอเบิกจ่ายกับโรงเรียนต้นสังกัด Download ใบสมัครได้ที่ http://clc.hcu.ac.thกรุณาส่งใบสมัครกลับไปยังโทรสาร 0-2312-6295 หรืออีเมล [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1477
ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ จัดอบรมครูผู้สอนภาษาจีน