นักแสดงช่อง 3 “เฟริสท์ ภารดา – มิว ลักษณ์นารา” เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ทูตพระศาสนา ประจำวันมาฆบูชา ๒๕๖o”

14 Feb 2017
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2660 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มาฆบูชามหามงคล ๒๕๖o เพื่อการรณรงค์เผยแผ่หลักหัวใจพระพุทธศาสนา ๓ ประการ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์ สรุปเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการเจริญพุทธานุสติ
นักแสดงช่อง 3 “เฟริสท์ ภารดา – มิว ลักษณ์นารา” เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ทูตพระศาสนา ประจำวันมาฆบูชา ๒๕๖o”

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นักแสดงจากช่อง 3 อย่าง เฟริสท์ – ภารดา ชัชวาลโชติกุล และ มิว ลักษณ์นารา เปี๊ยทาได้รับเกียรติเข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล "ทูตพระพุทธศาสนา ประจำวันมาฆบูชา ๒๕๖o" โดย อาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นองค์ประธาน พร้อมด้วย อธิบดีกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ ลานกิจกรรมใหญ่ ชั้น 1 เซ็นทรัลพล่าซ่า รัตนาธิเบศร์

นักแสดงช่อง 3 “เฟริสท์ ภารดา – มิว ลักษณ์นารา” เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ทูตพระศาสนา ประจำวันมาฆบูชา ๒๕๖o” นักแสดงช่อง 3 “เฟริสท์ ภารดา – มิว ลักษณ์นารา” เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ทูตพระศาสนา ประจำวันมาฆบูชา ๒๕๖o” นักแสดงช่อง 3 “เฟริสท์ ภารดา – มิว ลักษณ์นารา” เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ทูตพระศาสนา ประจำวันมาฆบูชา ๒๕๖o”