ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการ "Unwanted Truth: ความจริงที่ไม่อยากพูดถึง"

14 Sep 2017
บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "Unwanted Truth: ความจริงที่ไม่อยากพูดถึง" เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะที่เหลืออยู่ของผู้ป่วย โดยมี คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ที่ปรึกษาสมาคม พร้อมด้วยสมาชิก วตท. รุ่นที่ 1-25 ร่วมงาน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการ "Unwanted Truth: ความจริงที่ไม่อยากพูดถึง"