เยาวชนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

04 Sep 2017
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 โดย น.ส. ณัฐชา ศรีธวัชพงศ์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพฯ ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมารี โดยปีนี้มีนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน 5,340 คน จาก 1,208 โรงเรียนทั่วประเทศ สร้างสถิติสูงสุดตั้งแต่จัดการแข่งขัน
เยาวชนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยแสดงความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ การวางแผนทางการเงิน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการประกันชีวิต ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งปลูกฝังความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน (financial literacy) แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา พร้อมกระตุ้นให้สถานศึกษาตื่นตัวในการเรียนการสอนทางด้านเศรษฐศาสตร์ และยกระดับความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งไปสู่มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" โดยในปีนี้มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 5,340 คน จาก 1,208 โรงเรียนทั่วประเทศ สร้างสถิติสูงที่สุดตั้งแต่จัดการแข่งขัน

โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ได้รับความสนใจจากสถานศึกษาส่งเยาวชนสมัคร เข้าร่วมแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยมีนักเรียนสมัครร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 คนจากสถานศึกษากว่า 8,000 แห่ง ทั่วประเทศ นับได้ว่าโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎช่วยวางรากฐานแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ และการวางแผนทางการเงินให้แก่เยาวชนไทย อันจะเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับสุดยอดเยาวชนคนเก่งที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560" ได้แก่

· ระดับประถมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ. วรัญญา วงศ์วิจิตรวณิช จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ

· ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ช. ตนุภัทร ตระกูลธงชัย จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ

· ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ. พรณิชา โสวเลิศรัชต์ จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดกรุงเทพฯ

· ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ น.ส. ณัฐชา ศรีธวัชพงศ์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพฯ

โดยรางวัลการแข่งขันสูงสุดในปีนี้สำหรับผู้ชนะเลิศเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 – 3 ในระดับมัธยมศึกษา พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับทุนศึกษาดูงานต่างประเทศอีกด้วย

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมสนับสนุนโดยมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

โดยในปีนี้ยังมีการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคมนี้ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันระดับอุดมศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 กันยายนนี้ที่ www.set.or.th/phetecon หรือสอบถาม SET Contact Center 0 2009 9999