ภาพข่าว: นิด้าลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.กาฬสินธุ์

24 Aug 2017
ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และ พลตรี กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยบุลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงพื้นที่มอบเงินที่ได้รับการบริจาคจากนักศึกษาเก่า อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 120,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานผ่านพลตรีอัครเดช บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 และนำสิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งไปมอบให้กับผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่มาขอรับความช่วยเหลือกว่า 200 คน
ภาพข่าว: นิด้าลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.กาฬสินธุ์