ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับอุดมศึกษา

05 Oct 2017
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงานการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับอุดมศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-18.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการ ดังนี้

8:30 น. ลงทะเบียนลานชั้น 1 อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์

9:00 น. การแข่งขันทดสอบความสามารถ "รอบเจียระไนเพชร" อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์

11:00 น. บรรยายพิเศษ "มองอนาคตประเทศไทย ยุคสังคมผู้สูงอายุ" หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดย ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12:00 น.

12:30 น. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ (คะแนนสูงสุดอันดับ 1-10) และชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน

พิธีเปิดการแข่งขัน หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์

  • รับชม VTR โครงการแข่งขัน
  • กล่าวรายงาน

โดย ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • กล่าวเปิดโครงการแข่งขัน

โดย พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

  • มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์

โดย พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

  • ทำพิธีเปิดการแข่งขันและถ่ายภาพร่วมกัน

โดย พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13:15 น. ประกาศคะแนนรอบเจียระไนเพชร และผู้ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนสูงสุดอันดับ 11-25)

12:30 น.

17:00 น.

การแข่งขันทดสอบความสามารถ "รอบเพชรยอดมงกุฎ"

  • 12:30 – 16:00 น. ทำข้อสอบ ณ ห้องสอบย่อย
  • 13:30 – 16:30 น. นำเสนอผลงานบนเวที

พิธีมอบรางวัล

  • รางวัลชมเชย (คะแนนสูงสุดอันดับ 11-25)
  • รางวัลการแข่งขัน "รอบเพชรยอดมงกุฎ"

โดย พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

18.00 น. เสร็จสิ้นพิธี