คณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมมือกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนา “วรรณศิลป์ซีไรต์ 2560 : พบนักเขียน เรื่องสั้นซีไรต์ล่าสุด”

05 Oct 2017
คณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมมือกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนา "วรรณศิลป์ซีไรต์ 2560 : พบนักเขียน เรื่องสั้นซีไรต์ล่าสุด" ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมโถงริมน้ำ ศศ.107-108 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมมือกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนา “วรรณศิลป์ซีไรต์ 2560 : พบนักเขียน เรื่องสั้นซีไรต์ล่าสุด”

ในโอกาสที่พุทธศักราช 2560 เป็นปีแห่งการประกวดรางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write ) คือ"รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน" (South East Asian Writers Awards) ประเภทเรื่องสั้น

งานเสวนาครั้งนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการแนะนำนักเขียนและผลงาน และการพบปะสังสรรค์ของนักเขียน นักวิจารณ์ กรรมการพิจารณาคัดเลือก นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแสดงทัศนะเกี่ยวกับหนังสือรวมเรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้าย อันจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการขยายฐานความรู้ มุมมอง และการสร้างสรรค์พัฒนาวรรณกรรมไทยต่อไป

ติดต่อ: รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์

Email: [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมวรรณ จิมากร ซิลลิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์

Email: [email protected]