สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี ACMA Business Forum 2017 หัวข้อ “Reinventing Business, Reshaping Thailand”

26 Sep 2017
สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี ACMA Business Forum 2017 หัวข้อ "Reinventing Business, Reshaping Thailand" ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน โดยมีกำหนดการ ดังนี้

8.00 น. ลงทะเบียน

8.45 น. กล่าวต้อนรับ

โดย คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน

9.00 น. ปาฐกถาพิเศษ

โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

9.45 น. การบรรยายเรื่อง "Re-shifting Business through Innovation in Digital Economy"

โดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10.30 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45 น. การบรรยายเรื่อง "Redesigning Business Value with Sustainable Development"

โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี

ดำเนินรายการ

โดย คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการบริหาร บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด

12.45 น. การบรรยายเรื่อง "Why Understanding Sustainability is Critically Important for Business Leaders and Board of Directors"

โดย Mr.Mark Devadason Former CEO, Standard Chartered Bank, Thailand

13.30 น. การบรรยายเรื่อง "Reinventing Corporations"

โดย คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการและประธานที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

14.15 น. รับประทานอาหารว่าง

14.30 น. การบรรยายเรื่อง "Re-depicting Future Businesses: Who will survive and how?"

โดย คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คุณพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

คุณอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ดำเนินรายการ

โดย คุณบรรพต ธนาเพิ่มสุข พิธีกรด้านเศรษฐกิจและการลงทุน (ช่อง 3sd / ช่อง Mono29 / Money Channel)

17.00 น. จบงาน