สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวการจัดตั้ง Thailand Banking Sector CERT

28 Sep 2017
สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวการจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือ Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับธนาคารสมาชิก โดยเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ของภาคสถาบันการเงิน โดยมีเป้าหมายในการขยายสมาชิกให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงิน ในประเทศไทย และจัดงานเสวนาหัวข้อ "Know your enemy; Know your risk appetite" ให้ข้อมูลภาพรวมของสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในการรับมือต่อภัยคุกคาม ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามกำหนดการ ดังนี้

13.00 – 14.00 น. ลงทะเบียน

14.00 - 14.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

14.10 - 14.45 น. ร่วมสนทนาการจัดตั้ง TB-CERT และตอบคำถามสื่อมวลชน โดย

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย

คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ประธาน TB-CERT

14.45 - 14.50 น. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมฯ ทำพิธีเปิดการจัดตั้ง TB-CERT

14.50 – 14.55 น. ถ่ายภาพร่วมกัน

14.55 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง

15.15 - 16.00 น. การเสวนา "Know your threats, Know your risk appetite"

ผู้ร่วมเสวนา:

1. คุณรณดล นุ่มนนท์, ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย

2. ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์, รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

3. ผศ.ดร. สุรทศ ไตรติลานันท์, อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดล

4. คุณนฤดม รุ่งศิริวงศ์, ผู้อำนวยการ IT Security & Solution Architecture ธนาคารเกียรตินาคิน

5. คุณยศ กิมสวัสดิ์, ประธานสำนักระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย