ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูล และการวิจัย”

07 Jul 2017
สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม "การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูลและการวิจัย" พบกับบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เมธีวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหัวข้อ การแนะนำโปรแกรม STATA การนำเข้าข้อมูล และคำสั่งเบื้องต้น, การใช้ฐานข้อมูลครัวเรือน / แรงงานเพื่อการวิจัย, แบบจำลองเศรษฐมิติ และเทคนิคการประมาณการ รวมไปถึงกรณีศึกษาการฝึกปฏิบัติ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป STATA พร้อมทั้งสามารถจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยตนเองได้ จัดอบรมระหว่าง วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด ชั้น 2 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูล และการวิจัย”

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dpu.ac.th/ises/news/106/ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 18 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 465