ภาพข่าว: TTA โครงการกล้าทำดี คว้ารางวัล CSR ระดับเอเชีย สาขา Social Empowerment

23 Jun 2017
คุณกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี (ที่สองจากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA นำทีมงาน CSR เข้ารับรางวัลผู้ประกอบดีเด่นที่รับผิดชอบต่อสังคมในประเภท Social Empowerment จากโครงการ "กล้าทำดี ยุติการรังแก (Doing Good, Stop Bullying)" ในงาน Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2017 (AREA) จัดโดย Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการทำประโยชน์แก่สังคมและสนับสนุนการเป็นองค์กรชั้นนำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภาพข่าว: TTA โครงการกล้าทำดี คว้ารางวัล CSR ระดับเอเชีย สาขา Social Empowerment

โครงการกล้าทำดี ยุติการรังแก ของ TTA มุ่งส่งเสริมมาตรการยุติการรังแกในกลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับประถม ด้วยการปลูกฝังค่านิยมเรื่องความรักความสามัคคี ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจกันในกลุ่มเพื่อนนักเรียน รวมถึงการมีจิตสำนึก "กล้าทำดี" นำพลังในตัวเองไปสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการป้องกันปัญหาการรังแกและการใช้ความรุนแรงกันในโรงเรียนที่ยั่งยืน ปัจจุบันมี Facebook Stop bullying TH เป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้และข่าวสารที่น่าสนใจ