ภาพข่าว: การสัมมนา “โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)”

29 Jun 2017
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)" โดยมี Mr. Brian Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวบรรยายพิเศษ "ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและอังกฤษเพื่อสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ" และคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลได้นำเสนอผลการติดตามการเปิดเผยข้อมูลในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (ปี 2554-2560) และ SEPO CoST Web Portal ตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ในโครงการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ โดย Assurance Team ทั้งนี้ มีการเสวนาในหัวข้อ "โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ กรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) นางเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) และผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ณ ห้องบุษกร ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
ภาพข่าว: การสัมมนา “โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)”