มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เตรียมรับมือเมื่อไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พร้อมหาแนวทางผลักดันเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

16 Jun 2017
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ"
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เตรียมรับมือเมื่อไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พร้อมหาแนวทางผลักดันเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต โดย ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นประธานเปิดงาน โดยในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลผลงานงานวิจัยดีเด่น 2 รางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ น.ส.ปรมาภรณ์ จุลบุตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากผลงานวิจัย เรื่อง "ผลของโปรแกรมการผ่อนคลายร่วมกับการให้ข้อมูลต่อความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการถอดท่อระบายทรวงอก" และ น.ส.อัจฉราภรณ์ ถาวรพัฒน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานวิจัย เรื่อง " การพัฒนาขีดความสามารถเรื่องความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชาวเลอเวือะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน " รวมทั้งจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง "ผู้สูงอายุ ชีวิตและสังคมคุณภาพ..สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การบรรยายเรื่อง "ผู้สูงอายุในสังคมคุณภาพ...ชีวิตที่ออกแบบได้" โดย รองศาสตราจารย์ นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และการเสวนา เรื่อง Best practice : ศูนย์สุขภาพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดย รองศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พรรณวิภา บรรณเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ กลุ่มศึกษาศาสตร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กว่า 100 บทความ

ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า "ประเด็นผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญมากในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกต้องให้ความสนใจ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันอย่างจริงจังในการจัดทำนโยบายที่เหมาะสม มีการบริหารนโยบายในลักษณะพหุภาคี เพื่อให้เกิดสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการต่างๆเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการให้ยั่งยืนต่อไป "การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ" ที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นเวทีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยและเครือข่ายทางวิชาการ จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกันในวงกว้าง และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดการสร้างฐานความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป"

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เตรียมรับมือเมื่อไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พร้อมหาแนวทางผลักดันเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เตรียมรับมือเมื่อไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พร้อมหาแนวทางผลักดันเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เตรียมรับมือเมื่อไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พร้อมหาแนวทางผลักดันเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน