ราชภัฏโคราช ปลูกต้นไม้...ปลูกจิตสำนึก เชิญพี่ชวนน้อง รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

03 Aug 2017
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม NRRU GREEN UNIVERSITY ปลูกต้นไม้...ปลูกจิตสำนึก ภายใต้ชื่อกิจกรรม Kick Off
ราชภัฏโคราช ปลูกต้นไม้...ปลูกจิตสำนึก เชิญพี่ชวนน้อง รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

"รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรม อาคาร 36 ชั้น 1กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงชื่อชุด ราชภัฏโคราชรวมใจ ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปลูกต้นไม้ พร้อมจัดระเบียบพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยร่วมกัน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย 1. บริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ต้นไม้ที่ปลูกเป็นต้นไม้ที่อยู่ในพุทธประวัติ คือ ต้นพิกุล ต้นไทรย้อย ต้นสาละอินเดีย

2. บริเวณเรือนโคราช ต้นไม้ที่ปลูกเป็นต้นไม้ท้องถิ่น หรือต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา คือ ต้นส้มขี้ม้า ต้นบุญนาก ต้นอุโลก ต้นสาธร ต้นใบเงิน ใบทอง ใบนาค

3. บริเวณรอบสระน้ำ ต้นไม้ที่ปลูกเป็นต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ ถือเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย และ

4. บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัย ต้นไม้ที่ปลูกเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาและสร้างความสวยงาม คือ ต้นตะโก ต้นกุ่ม ต้นพิกุล และต้นจิก

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นโครงการต่อเนื่องที่สำนักศิลปะฯ ได้จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กิจกรรมการปลูกป่า ด้วยการลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนในหลายพื้นที่ เพื่อช่วยกันพลิกฟื้นผืนป่าในชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น ส่วนที่ 2 กิจกรรมต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยการเชิญชวนทุกคนในมหาวิทยาลัย ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีอายุยืนนาน ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของอาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีอากาศที่บริสุทธิ์ มีต้นไม้หลากหลายชนิดไว้พักผ่อนย่อนใจ ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาได้มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดีมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ศึกษาเล่าเรียนและร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ราชภัฏโคราช ปลูกต้นไม้...ปลูกจิตสำนึก เชิญพี่ชวนน้อง รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว