ธพว. จับมือ เซ็นทรัลแล็บไทย และ ม.เกษตรศาสตร์ยกระดับมาตรฐาน SMEs คนตัวเล็ก ตั้งเป้าดันลูกค้าทั่วประเทศ 1,100 ราย เฟสแรก 200 ราย รับทันทีคูปองฯ 5,000 บาท

24 Jul 2017
วันนี้ (20กรกฎาคม 2560) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมบูรณาการประสานความร่วมมือผ่าน "โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ SMEs" สานต่อนโยบายภาครัฐเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ ผลักดันธุรกิจคนตัวเล็กให้เข้าถึงโอกาสการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือแล็บประชารัฐมาตรฐานสากลที่ผ่านการทดสอบความชำนาญห้องแล็บจากแล็บกลางสหภาพยุโรป (EURL) ซึ่งจะสามารถเพิ่มขีดการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เชื่อมโยงสู่การขยายฐานการผลิตส่งออกสู่ตลาด AEC, CLMV โดย ธพว. ประกาศพร้อมผลักดันลูกค้าธนาคารเข้าร่วมโครงการ 1,100 รายทั่วประเทศ เฟสแรกนำร่อง 200 ราย หนุนคูปองการยกระดับมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์มูลค่า 5,000 บาท/ราย ฟรี! ณ อาคารสำนักงานใหญ่ SME Development Bank
ธพว. จับมือ เซ็นทรัลแล็บไทย และ ม.เกษตรศาสตร์ยกระดับมาตรฐาน SMEs คนตัวเล็ก ตั้งเป้าดันลูกค้าทั่วประเทศ 1,100 ราย เฟสแรก 200 ราย รับทันทีคูปองฯ 5,000 บาท

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธพว. กล่าวว่า "ธพว.พร้อมเดินหน้าสานต่อนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 10 S-Curve เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้ได้รับการพัฒนาติดปีกความรู้ความสามารถเพิ่มศักยภาพปรับปรุงด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดสากลสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น ซึ่งการบูรณาการความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้จะสะท้อนผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อผู้ประกอบการคนตัวเล็กต่อเนื่องเชื่อมโยงไปถึงระบบเศรษฐกิจสินค้าและบริการมีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ขณะนี้ธนาคารพร้อมผลักดันลูกค้าจากสาขาทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพัฒนาและสาขาพื้นที่มาแล้ว เพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,100 ราย นำร่องเฟสแรก 200 ราย โดยเฟสแรกนี้จะได้รับสิทธิพิเศษการสนับสนุนคูปองยกระดับมาตรฐานสินค้ามูลค่า 5,000 บาท/รายสำหรับผู้ประกอบการที่สินค้าไม่ผ่านมาตรฐานธนาคารจะส่งเข้าบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะก้าวเดินเคียงข้างไปพร้อมกัน ด้วยภารกิจเราคือธนาคารเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการไทย"

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการเซ็นทรัลแล็บไทย ด้วยการมุ่งสู่การเป็นแล็บประชารัฐในปัจจุบัน เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออก SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในด้านการตรวจวิเคราะห์ด้วยห้องปฏิบัติการระดับสากล ISO/IEC 17025 อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในวงกว้าง เนื่องจากเป็นห้องปฏิบัติการเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความชำนาญด้านการตรวจปริมาณสารพิษปนเปื้อนในผักและผลไม้จากห้องปฏิบัติการสหภาพยุโรป (EURL) ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (2014-2016) ทั้งนี้เพื่อยกระดับสินค้าไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นสินค้าปลอดภัยที่ผู้บริโภคเชื่อมั่น ต่อยอดการเพิ่มรายได้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย Thailand 4.0 ผ่านโครงการคูปองที่มอบให้กับผู้ประกอบการเพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์สินค้าในกลุ่มผักและผลไม้ กลุ่มอาหารดิบกลุ่มอาหารแปรรูป กลุ่มเครื่องสำอาง น้ำบริโภค เครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิท อาหารกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มชา กาแฟ และอื่นๆ โดยหลังจากผ่านกระบวนการทางห้องปฏิบัติการแล้ว จะแสดงผลเป็นเอกสารรายงานผลการตรวจ ทั้งในรูปแบบข้อมูลวิชาการ และในรูปแบบที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รักษาการแทนรองอธิบดี มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำหน้าที่สนับสนุนโดยมีบทบาทเป็นนักวิชาการให้คำปรึกษา (Consultant) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ให้พิจารณานำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตและ การจัดการคุณภาพความปลอดภัยอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน หรือในกรณีที่มีมาตรฐานอยู่แล้วก็ เพิ่มระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล ทั้งนี้จะสนับสนุนส่งเสริมผ่าน หลักสูตรฝึกอบรมและกิจกรรม เช่น in-house–training เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมสู่การรับรองระบบมาตรฐาน ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่เพียงแต่คณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาหารโดยตรง คือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ยังรวมถึงคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัตถุดิบอาหาร เช่น คณะประมง คณะเกษตรศาสตร์ และ การวิเคราะห์เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เช่น คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

โดยการผนึกกำลังจาก 3 หน่วยงานครั้งนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการสนับสนุนและส่งเสริมเติมเต็ม SMEs คนตัวเล็กทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นสู่ระดับสากล กระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน รวมถึงการขยายฐานการตลาดออกสู่ตลาดกลุ่มเป้าหมาย อาทิ กลุ่มตลาด AEC , CLMV สำหรับผู้ประกอบการ SMEsลูกค้าธพว. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ทุกสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357 หรือสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของธนาคารผ่านช่องทาง facebook.com/SMEDevelopmentBank

ธพว. จับมือ เซ็นทรัลแล็บไทย และ ม.เกษตรศาสตร์ยกระดับมาตรฐาน SMEs คนตัวเล็ก ตั้งเป้าดันลูกค้าทั่วประเทศ 1,100 ราย เฟสแรก 200 ราย รับทันทีคูปองฯ 5,000 บาท ธพว. จับมือ เซ็นทรัลแล็บไทย และ ม.เกษตรศาสตร์ยกระดับมาตรฐาน SMEs คนตัวเล็ก ตั้งเป้าดันลูกค้าทั่วประเทศ 1,100 ราย เฟสแรก 200 ราย รับทันทีคูปองฯ 5,000 บาท