รมว.ท่องเที่ยว 10 ประเทศอาเซียนมอบตราสัญลักษณ์ AMVS ผู้ประกอบการ ตอกย้ำบทบาท ทีเส็บ ในการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์สู่ระดับอาเซียน

26 Jan 2018
รัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยว 10 ประเทศอาเซียน มอบตราสัญลักษณ์สถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน หรือ ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) ภายในงานประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 ตอกย้ำบทบาทสำคัญของ ทีเส็บ ในการผลักดันมาตรฐานสถานที่สำหรับการจัดงานไมซ์จากไทยสู่อาเซียน พร้อมช่วยสร้างจุดแข็งและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ระดับโลก

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวในงานประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 (37th ASEAN Tourism Forum 2018 : ATF 2018) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 มกราคมว่า "ในวันที่ 26 มกราคมได้มีการจัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน หรือ ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) ให้กับผู้ประกอบการไมซ์ทั้ง 10 ประเทศอาเซียน ที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน โดยแต่ละประเทศได้รับมอบตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ

"มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียนนั้นถูกพัฒนาขึ้นจากความสำเร็จของโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) โดยที่ประชุมการท่องเที่ยวแห่งอาเซียนมีมติเอกฉันท์ มอบหมายให้ประเทศไทยโดย ทีเส็บ เป็น Lead Coordinator หรือ ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียนตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ทีเส็บได้กำหนดโรดแมปการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดการประชุมร่วมกับ 9 ประเทศสมาชิก ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม จำนวน 5 ครั้ง เพื่อให้รายละเอียดและชี้แจงหลักเกณฑ์ของมาตรฐานดังกล่าว ปัจจุบัน AMVS มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ (1) Meeting/Conference Venue or Room (2) Exhibition Venue และ (3) Event Venue โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา 3 ด้าน คือ 1. ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Setting) มี 32 ตัวชี้วัด 2. ด้านเทคโนโลยี มี 10 ตัวชี้วัด และ 3. ด้านการให้บริการ มี 13 ตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 55 ตัวชี้วัด ซึ่งทุกประเทศสมาชิกได้ดำเนินการพัฒนาสถานที่จัดกิจกรรมไมซ์ พร้อมทั้งส่งรายชื่อโรงแรมและสถานที่จัดงานเข้ารับการประเมิน

ทั้งนี้ในคณะที่ประชุมด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ประกอบการสถานที่จัดงานประชุมในอาเซียน ที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของการตรวจประเมิน ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียนประเภทห้องประชุมในโรงแรม ซึ่งจัดให้มีการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียนในงาน 37th ASEAN Tourism Forum 2018 : ATF 2018 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 มกราคม 2561 สำหรับประเทศไทยมีผู้ประกอบการ 5 แห่งที่ได้รับมาตรฐาน AMVS คือ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์, โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค, โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานของสถานที่จัดงานจากระดับประเทศสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน

"จากนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้หลัก กระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทีเส็บให้ความสำคัญทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพของสถานที่และบริการด้วยยุทธศาสตร์สำคัญ ดังนั้น การดำเนินงานโครงการ Thailand MICE Venue Standard และ ASEAN MICE Venue Standard จึงเป็นโครงการตัวอย่างที่ทีเส็บดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและสัมฤทธิผล เพื่อพัฒนางานด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ ให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ เพิ่มศักยภาพของสถานที่จัดงานไมซ์ทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ และยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ ทีเส็บ ที่สามารถสร้างความร่วมมือกับสมาชิกในประเทศอาเซียน

โดยปัจจุบันมาตรฐาน AMVS ที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่ มาตรฐานประเภทห้องประชุมในโรงแรม ทั้งนี้ในแผนการดำเนินการต่อไป ทีเส็บ ยังเดินหน้าเป็นผู้นำในการจัดทำมาตรฐานห้องประชุมในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า รวมถึงห้องประชุมในสถานที่ราชการและเอกชน (Meeting Room in Hotel/Convention & Exhibition Center/Public and Private Sector) รวมถึงการจัดทำมาตรฐานศูนย์การแสดงสินค้า และสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Exhibition Hall and Event Venue)" นางศุภวรรณ กล่าวโดยสรุป