ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ ASEAN Tourism Forum 2018 เชิญผู้นำการท่องเที่ยวร่วมถกเพื่อพัฒนาความร่วมมือท่องเที่ยวยั่งยืน

28 Dec 2017
ประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 37 หรือ The 37th ASEAN Tourism Forum (ATF 2018) ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมระดับผู้นำจาก 10 ประเทศอาเซียนและประเทศพันธมิตรคู่เจรจา พร้อมแสดงศักยภาพธุรกิจบริการของการท่องเที่ยวไทย และหารือพัฒนาความร่วมมือเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยมุ่งดันอาเซียนให้เป็น "Single Destination" หรือ จุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว
ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ ASEAN Tourism Forum 2018 เชิญผู้นำการท่องเที่ยวร่วมถกเพื่อพัฒนาความร่วมมือท่องเที่ยวยั่งยืน

งานแถลงข่าวการจัดการประชุม ATF 2018 จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมม่อนฝ้าย เชียงใหม่ โดยมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ร่วมเป็นประธานในการแถลง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดร. วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ พร้อมหนึ่งในคณะผู้ดำเนินการของ Gastronomy Tourism Conference หนึ่งไฮไลต์ในการประชุมครั้งนี้ เชฟชุมพล แจ้งไพร อุปนายกสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย ผู้ริเริ่มโครงการ "เชฟชุมพลสร้างเชฟชุมชน"

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เปิดเผยว่า "นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยจะได้ทำหน้าที่เจ้าภาพการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน โดย ATF 2018 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ASEAN – Sustainable Connectivity, Boundless Prosperity ที่โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2561 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียน ผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนเป็น Single Destination หรือ จุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนต่อกลุ่มประเทศพันธมิตรคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย และอินเดีย" ATF 2018 มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่อเที่ยว (NTOs) ของประเทศอาเซียนและประเทศพันธมิตรคู่เจรจา รวมทั้งนักธุรกิจและผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ กว่า 2,000 คน ประกอบด้วยกิจกรรมหลักคือ การประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอาเซียน การจัด Technical Tours นำผู้นำการท่องเที่ยวจากนานาประเทศลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่สะท้อนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแถบจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมธุรกิจไมซ์ หรือ MICE Conference โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาด TRAVEX หรือ Travel Exchange ที่เป็นการเจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อจากประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย และอาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 คู่ขนานไปกับการจัดประชุม

นายพงษ์ภาณุ กล่าวต่อไปว่า เวที ATF 2018 จะเป็นการหารือถึงทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การท่องเที่ยวทางเรือสำราญ (Cruise Tourism) และการท่องเที่ยวชุมชน (Community-based Tourism) โดยรณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ 'ทั้งภูมิภาค' ตามนโยบายของภาคการท่องเที่ยวภายใต้เสาหลักประชาคมอาเซียน (AEC) และตามแนวทางขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ซึ่งประกาศให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวยั่งยืน และสอดคล้องกับการประกาศของประเทศไทย ให้ปี 2561 เป็น 'ปีท่องเที่ยววิถีไทย...เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน'

ในส่วนของสัมมนาทางวิชาการ ASEAN Gastronomy Conference จะเป็นหัวข้อ "The Future of Food: Turning ASEAN Tradition and Craftsmanship into Sustainable Gastronomic Tourism" นำโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ ได้แก่ Dr. Diane Dodd ประธานผู้ก่อตั้ง International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT), Dr. Tracy Berno รองศาสตราจารย์สาขา Culinary Arts จาก Auckland University of Technology, เชฟ ชุมพล แจ้งไพร ตัวแทนเชฟจากประเทศไทยผู้มากประสบการณ์และเป็นผู้ริเริ่มจัดทำโครงการ "เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน" ดำเนินการเสวนาโดย ศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA) ประจำประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ Technical Tours เป็นการลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ใน 2 เส้นทางด้วยกัน ได้แก่ "Sustainability Route" ตามรอยพระราชดำริไปยังพื้นที่ศูนย์พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รวมถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และ "Community Route" ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมชุมชนบ้านไร่กองขิง ชุมชนตัวอย่างเจ้าของหลายรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่สะท้อนมุมมองการท่องเที่ยวเชียงใหม่อันเปี่ยมอัตลักษณ์ของประเทศไทย และเป็นแนวทางที่นำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชน และสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

การจัดการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน หรือ ASEAN Tourism Forum (ATF) จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา โดยในแต่ละปี ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพตามลำดับตัวอักษรตามข้อตกลงในที่ประชุมกรอบความร่วมมืออาเซียน ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 และต่อมาในปี 2533, 2538, 2543 และ 2551 ตามลำดับ และเวียนกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปี 2561 ถือเป็นครั้งที่ 6รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.atfthailand2018.com

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ ASEAN Tourism Forum 2018 เชิญผู้นำการท่องเที่ยวร่วมถกเพื่อพัฒนาความร่วมมือท่องเที่ยวยั่งยืน ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ ASEAN Tourism Forum 2018 เชิญผู้นำการท่องเที่ยวร่วมถกเพื่อพัฒนาความร่วมมือท่องเที่ยวยั่งยืน ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ ASEAN Tourism Forum 2018 เชิญผู้นำการท่องเที่ยวร่วมถกเพื่อพัฒนาความร่วมมือท่องเที่ยวยั่งยืน