สำนักพิมพ์ทองเกษม ขอแนะนำหนังสือเรียนภาษาจีน ชุด ภาษาจีนปฐมวัย

19 Feb 2018
การบ่มเพาะทักษะทางภาษาให้กับเด็กนั้น วัยที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 3-6 ปี สำนักพิมพ์ทองเกษมและโรงเรียนสอนภาษานานมีจึงร่วมกันพัฒนาเนื้อหาหนังสือเรียนขึ้น ตามหลักสูตรการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กๆ เกิดความคุ้นเคยในทักษะต่างๆ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักพิมพ์ทองเกษม ขอแนะนำหนังสือเรียนภาษาจีน ชุด ภาษาจีนปฐมวัย

สำนักพิมพ์ทองเกษมขอแนะนำ หนังสือเรียนภาษาจีน ชุด ภาษาจีนปฐมวัย จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้านของเด็กๆ แบบบูรณาการ ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่ได้มาตรฐาน ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคสั้นๆ พร้อมพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ ความฉลาดทางสติปัญญา EQ ความฉลาดทางอารมณ์ CQ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ MQ ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม PQ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น และ AQ ความฉลาดในการแก้ไขปัญหานอกจากเนื้อหาที่เข้าใจได้ไว กิจกรรมฝึกทักษะแสนสนุก และแบบฝึกทบทวนท้ายเล่มแล้ว หนังสือชุดนี้ยังพิเศษยิ่งขึ้น โดยเด็กๆ สามารถสนุกกับการเรียนภาษาจีนได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงสแกน QR code เพื่อฟังเสียงภาษาจีนที่ถูกต้อง ที่มีทั้งบทเพลงอันไพเราะ วลี ประโยค และคำศัพท์น่ารู้ในแต่ละบทอีกด้วย

หนังสือเรียนภาษาจีน ชุด ภาษาจีนปฐมวัย มีทั้งหมด 6 เล่ม ได้แก่ ภาษาจีนปฐมวัย 1a - 1b ภาษาจีนปฐมวัย 2a - 2b และภาษาจีนปฐมวัย 3a - 3b ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ การเรียนรู้คำทักทาย คำกริยา และคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหาร ครอบครัว เครื่องดื่ม กิจวัตรประจำวัน ตัวเลข 1 – 10 อวัยวะ สี ผลไม้ โรงเรียน กีฬา ไปจนถึงการเรียนรู้พินอิน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และการประสมคำอย่างง่ายๆ เพื่อเป็นบันไดต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป