ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร อบรมแพทย์ระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 38

28 Feb 2018
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช ประธานคณะอนุกรรมการอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยาและเป็นวิทยากรในการอบรม สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับแพทย์ทั่วไป ในกิจกรรมการอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 38 (Short Course in Practical Dermatology) ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับแพทย์แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ภาคทฤษฎี 2.การออกตรวจผู้ป่วยนอกร่วมกับอาจารย์แพทย์ในคลินิกโรคผิวหนังร่วมกับอาจารย์ที่โรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ และ 3. การศึกษาภาคปฏิบัติ ซึ่งได้จัดอบรมแพทย์เป็นประจำทุกปี โดยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ. พระมงกุฎเกล้า
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร  อบรมแพทย์ระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 38