สมาคมธนาคารไทย และ สอ.ดย. แสดงผลงาน “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ” ต้นแบบวินัยทางการเงิน

29 Jan 2018
สมาคมธนาคารไทย โดย 15 ธนาคารสมาชิก ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย และองค์กรภาคีต่างๆ ร่วมจัดแสดงผลงานโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ นำร่องในการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่เยาวชนใน จ.นครปฐม ให้มีความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างบูรณาการ ตามนโยบายกระทรวงการคลัง โดยมีคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธาน สอ.ดย. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการ จ. นครปฐม นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดพิธีเปิด ร่วมด้วยนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ร่วมพิธี จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา นครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้
สมาคมธนาคารไทย และ สอ.ดย. แสดงผลงาน “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ” ต้นแบบวินัยทางการเงิน

โครงการ รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ จัดโดยสมาคมธนาคารไทย ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์ 15 แห่งเป็นสมาชิก ได้รับนโยบายจากกระทรวงการคลังให้จัดทำโครงการด้านวินัยทางการเงินกับกลุ่มเยาวชนโดยเลือกให้ จ.นครปฐม เป็นพื้นที่นำร่อง จากนั้นสมาคมธนาคารไทยได้ผสานกำลังกับ สอ.ดย. ซึ่งเป็นองค์กรภาคสังคมที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยร่วมกันพัฒนาทักษะด้านการวางแผนบริหารจัดการทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินให้กับแกนนำนิสิตนักศึกษาในพื้นที่นครปฐม ในสถาบันอุดมศึกษา 10 แห่ง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557-2559 และได้รับความร่วมมือจากภาคีต่างๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเครือข่ายเพื่อนกระบวนกรผลสัมฤทธิ์ของโครงการ คือ

  • พัฒนาวิทยากรของธนาคารสมาชิก 15 แห่ง กว่า 130 คนให้มีทักษะในการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนโดยเฉพาะนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
  • สร้างแกนนำนักศึกษากว่า 600 คน จาก 10 สถาบันการศึกษา ในจำนวนนี้กว่า 200 คน เป็นผู้นำการเรียนรู้ หรือ Peer Educators ซึ่งได้นำสู่การขยายผลในวงกว้างในชุมชน โดยประชากรกว่า 6,000 คน ในนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ตระหนักถึงความสำคัญของวินัยทางการเงิน
  • เกิดโครงการต้นแบบและหลักสูตรมาตรฐาน 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง ซึ่งพัฒนาจากหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับให้ธนาคารต่างๆ นำไปให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน ประกอบไปด้วย รู้เป้าหมาย รู้ใช้จ่าย รู้จักออม รู้ลึกการลงทุน

นี่คือตัวอย่างผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานด้านวินัยทางการเงินซึ่งสมาคมธนาคารไทย สอ.ดย. และชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ได้มุ่งมั่นดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีวินัยทางการเงินอย่างยั่งยืน ภายใต้การผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สมาคมธนาคารไทย และ สอ.ดย. แสดงผลงาน “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ” ต้นแบบวินัยทางการเงิน สมาคมธนาคารไทย และ สอ.ดย. แสดงผลงาน “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ” ต้นแบบวินัยทางการเงิน สมาคมธนาคารไทย และ สอ.ดย. แสดงผลงาน “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ” ต้นแบบวินัยทางการเงิน