การบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลลภ คาดว่าจะทำการเปิดอาคารอย่างเป็นทางการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

30 Nov 2017
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดำเนินการบูรณะและก่อสร้างโดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกรมศิลปากร คาดว่าจะทำการเปิดอาคารอย่างเป็นทางการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
การบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลลภ คาดว่าจะทำการเปิดอาคารอย่างเป็นทางการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า วังจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ แต่เดิมเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6) แต่เนื่องจากตอนเริ่มสร้างวังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการสร้างต่อ เมื่อสร้างเสร็จทรงโปรดเกล้าให้ใช้เป็นโรงเรียนการเรือนและเป็นสถานพยาบาลสำหรับข้าราชการ บริพาร รวมทั้งเป็นที่ทำการของกรมมหรสพ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) ได้ยกวังจันทรเกษมให้เป็นอาคารที่ทำการของกระทรวงธรรมการ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการ

จนกระทั่งปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าอาคารราชวัลลภมีสภาพทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ทั้งโครงสร้างหลังคาชำรุด ปลวกกินโครงและวัสดุมุงหลังคา บานประตู หน้าต่าง วัสดุปูพื้น ผนัง สีอาคารทั้งภายในและภายนอก ลวดลายประดับตกแต่งอาคาร ระบบระบายน้ำ และภูมิทัศน์โดยรอบเสื่อมสภาพ เพราะไม่เคยมีการบูรณะครั้งใหญ่ นับตั้งแต่มีการก่อสร้างขึ้นเป็นเวลานานกว่า 108 ปี

จึงได้กำหนดให้มีการบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลลภให้มีความแข็งแรงมั่นคง โดยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานอำนวยการในการอนุรักษ์ ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ ร่วมกับกรมศิลปากร และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมกันบูรณะอาคารราชวัลลภเป็นครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนหลังคา ฝ้าทั้งหมด ระบบไฟฟ้าประปา รวมถึงขูดผนัง เพื่อฉาบปูนที่กันความชื้น ทาสี ซ่อมพื้นไม้ให้คงสภาพเดิมไว้มากที่สุด โดยชั้นล่างจะมีพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเคลื่อนที่ ห้องสมุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ที่สำคัญอาคารแห่งนี้จะใช้ระบบทันสมัยในการประหยัดพลังงานอีกด้วย

งบประมาณในการบูรณะและปรับปรุงอาคารราชวัลลภครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 277,820,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนที่เหลือกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติใช้งบประมาณราชการในการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์และผ้าม่านในสำนักงานเพิ่มเติมเท่านั้น ส่วนเฟอร์นิเจอร์โบราณที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันได้รับบริจาคจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับบุคคลและหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในการบูรณะอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 249,160,800 บาท ดังนี้

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 30 ล้านบาท

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2 ล้านบาท

ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) 300,000 บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 200,000 บาท

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 185,600,000 บาท

เครือเจริญโภคภัณฑ์ 10 ล้านบาท

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี 5 ล้านบาท

บริษัท ฤทธา จำกัด 1 ล้านบาท

วชิราวุธวิทยาลัย 15 ล้านบาท

ผู้ให้การสนับสนุนรายย่อย 60,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ทรงคุณค่า ได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด และจะเป็นสถานที่ทำงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งประชาชนต่อไป โดยคาดว่าจะทำการเปิดอาคารราชวัลลภอย่างเป็นทางการประมาณภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561