ซีพี ออลล์ สานต่อพลังประชารัฐ CONNEXT ED จับมือกลุ่มโรงเรียนจังหวัดตราด จัดสัมมนา “สะเต็มศึกษา” พัฒนาเยาวชนสู่สังคมยุค 4.0

14 May 2018
ซีพี ออลล์ สานต่อพลังประชารัฐ CONNEXT ED ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง นำร่องจัดอบรมครูด้าน "สะเต็มศึกษา" หรือ "STEM Education" ในจังหวัดตราด เตรียมความพร้อมบุคคลากรครูให้สามารถบูรณาการปรับแผนการเรียนการสอนเชิงรุก ด้านประธานศูนย์โรงเรียนประชารัฐ จังหวัดตราด มั่นใจการเข้าอบรมเพิ่มโอกาสสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนรอบด้าน
ซีพี ออลล์ สานต่อพลังประชารัฐ CONNEXT ED จับมือกลุ่มโรงเรียนจังหวัดตราด  จัดสัมมนา “สะเต็มศึกษา” พัฒนาเยาวชนสู่สังคมยุค 4.0

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เปิดเผยว่าการจะสร้างเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ได้นั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่อง "การศึกษา" ซึ่งซีพี ออลล์ ได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน เป็นภารกิจหลักด้านการตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 23 ปี จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) หนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ สร้างเด็กและเยาวชนคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง

เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องล่าสุดซีพี ออลล์ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โรงเรียนวัดคีรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์ อุปถัมป์), โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) และโรงเรียนวัดไทรทอง จัดอบรมสัมมนาครูกว่า 50 คนภายใต้หัวข้อ "สะเต็ม สบายๆ" เพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลากรครูในเรื่องสะเต็มศึกษา ให้สามารถบูรณาการสู่การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นทักษะที่จำเป็นของเยาวชนในสังคมยุคใหม่

ด้านนางภัทรานิษฐ์ ปริพัฒน์ตันติกร ครูโรงเรียนวัดหนองเสม็ด กล่าวว่าเรื่องของสะเต็มศึกษา ทางโรงเรียนเคยจัดกิจกรรมมาบ้างแล้ว เพียงแต่องค์ความรู้ หรือความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน ซึ่งใน 2 วันที่ได้เข้าร่วมอบรม ทำให้เข้าใจแนวทางที่จะนำไปปรับใช้ในการเขียนแผน วางรูปแบบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ครูทั้ง 3 โรงเรียนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหลายๆ เรื่องถือเป็นการเติมเต็ม และเตรียมพร้อมที่ดีร่วมกัน

ทั้งนี้ STEM Education ไม่เพียงแต่เน้นให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก แต่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการคิดเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ ได้ฝึกคิดแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ได้แก่ความรู้วิทยาศาสตร์ (Science), คณิตศาสตร์ (Mathematics) ผ่านกระบวนการออกแบบและสร้างชิ้นงานในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) จนเกิดเป็นเทคโนโลยี (Technology) ในการอบรมครั้งนี้ยังได้มีการปรับกระบวนการคิดของครูจากการสอนแบบบอกเล่าเป็นรายวิชา มาเป็นการบูรณาการแต่ละรายวิชาผ่านกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ (Child Center) พร้อมเชื่อมโยงไปยังหลักสูตรแกนกลาง และบรรจุเป็นหน่วยการเรียนเฉพาะในแต่ละช่วงชั้นของแต่ละโรงเรียน ก่อนนำไปใช้จัดการเรียนการสอนจริงเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 ขณะที่นายเกียรติศักดิ์ วงค์กุลพิลาศ ประธานศูนย์โรงเรียนประชารัฐ จังหวัดตราด และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เสริมต่อว่า ต้องยอมรับว่าสะเต็ม ยังถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับครูทั้ง 3 โรงเรียน จึงทำให้ที่ผ่านมารูปแบบการเรียนการสอนไม่ได้เกิดการเชื่อมโยงตามหลักสะเต็มอย่างเต็มรูปแบบ

"เชื่อว่าหลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คุณครูจะเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรูปแบบการสอนที่ทางซีพี ออลล์ จัดอบรมนั้นเข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริงกับการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ก่อให้เกิดการบูรณาการที่สมบูรณ์แบบ และเป็นส่วนสำคัญช่วยสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างรอบด้าน" นายเกียรติศักดิ์ กล่าว

เพื่อพัฒนาคนคุณภาพ ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ให้เยาวชนได้เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว ได้ฝึกคิด ฝึกแก้ไขปัญหา จนสามารถนำไปต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้ จึงถือเป็นความท้าทายในการเตรียมความพร้อมคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุค 4.0

ซีพี ออลล์ สานต่อพลังประชารัฐ CONNEXT ED จับมือกลุ่มโรงเรียนจังหวัดตราด  จัดสัมมนา “สะเต็มศึกษา” พัฒนาเยาวชนสู่สังคมยุค 4.0 ซีพี ออลล์ สานต่อพลังประชารัฐ CONNEXT ED จับมือกลุ่มโรงเรียนจังหวัดตราด  จัดสัมมนา “สะเต็มศึกษา” พัฒนาเยาวชนสู่สังคมยุค 4.0 ซีพี ออลล์ สานต่อพลังประชารัฐ CONNEXT ED จับมือกลุ่มโรงเรียนจังหวัดตราด  จัดสัมมนา “สะเต็มศึกษา” พัฒนาเยาวชนสู่สังคมยุค 4.0