อพวช. จัดงานแถลงข่าว “โครงการ CanSat Thailand 2018”

25 Jun 2018
ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ และ University Space Engineering Consortium กำหนดจัดงานแถลงข่าว "โครงการ CanSat Thailand 2018" เพื่อช่วยกระตุ้น เสริมสร้างประสบการณ์ รวมถึงสร้างเวทีให้เยาวชน ครู อาจารย์ และนักเรียน ได้แสดงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเปิดแนวทางในการเลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่าว จนถึงสร้างบุคลากรเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีแสควร์ ชั้น ๔ กรุงเทพฯ