Gossip News: ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 3/2561

20 Mar 2018
นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฎ์ ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย นางปิ่นนาถ เจริญผล นายภราดร หอมแย้ม ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นางสาวสิริน สุริยวงศ์ นางจิดาภา ระวีวรรณ นางสาวกนกวรรณ ชูทาน และ นายคณิต โพธิจินดา โอกาสนี้ นายเมธา จารัตนากร จากบริษัท IP Commerce เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
Gossip News: ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 3/2561