สำนักงาน กปร. ร่วมสืบสาน น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดแสดงโมเดลจำลองการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

08 Mar 2018
พระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับอาณาประชาราษฎร์ สืบสานพระราชปณิธานขององค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงปกครองบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยจากภยันตรายนานัปการ ประชาราษฎร์ได้อยู่อาศัย และสามารถดำเนินวิถีชีวิตได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขจวบจนปัจจุบัน ทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้มีความสุข ความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้หน่วยงานในพระองค์ ฯ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชน เพื่อเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย ภายใต้ชื่อ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
สำนักงาน กปร. ร่วมสืบสาน น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดแสดงโมเดลจำลองการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทย ประชาชนที่เข้าชมงานจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ผ่านพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเนรมิตพื้นที่บริเวณการจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ให้เป็นบรรยากาศแบบย้อนยุค นับตั้งแต่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลพื้นที่การจัดกิจกรรม ตลอดถึงพ่อค้าแม่ขายที่จำหน่ายสินค้า รวมทั้งประชาชนผู้เที่ยวชมงานต่างสวมใส่ชุดไทยย้อนยุคอย่างสวยงามตระการตา ประดุจดังย้อนกาลเวลาไปยังสมัยรัชกาลที่ 5

ภายในงานได้แบ่งพื้นที่เป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ซึ่งประชาชนจะได้ชมและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 2 พระองค์ ที่ทรงสร้างคุณูปการให้กับแผ่นดินไทยอย่างมหาศาล ทรงพระปรีชาสามารถในการวางรากฐานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงริเริ่มพระราชกรณียกิจที่สำคัญมากมาย ในการพัฒนาให้กับประเทศไทยได้เจริญรุ่งเรืองมาจวบจนทุกวันนี้ อาทิ ด้านการไปรษณีย์โทรเลข ด้านการโทรศัพท์ ด้านการพยาบาลและสาธารณสุข ด้านการไฟฟ้า ตลอดถึงด้านการขนส่งและการสื่อสาร ฯลฯ อีกทั้งยังได้ชื่นชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับแปลงดอกไม้เมืองหนาวกว่า 30 ชนิด โซนที่ 2) สนามเสือป่า ได้แก่ ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ อาทิ ร้านจิตอาสา 904 ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ ร้านภัทรพัฒน์ รวมทั้งมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและการฉายหนังกลางแปลง และโซนที่ 3) ร้านอาหารและร้านค้า เลือกชิมอาหารไทยโบราณ หรือขนมไทยสูตรต้นตำรับ และชมการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด "ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถีไทย"

และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจพร้อมกับพระราชทานแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย นำมาซึ่งความเจริญของประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาการครองราชย์สมบัติ พระองค์ได้พระราชทานโครงการต่าง ๆ ที่ล้วนสร้างคุณูปการให้แก่ประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ประสานงาน สนับสนุน เผยแพร่ผลสำเร็จและองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน สำนักงาน กปร. ได้ร่วมกับกองกิจการในพระองค์ 904 นำโมเดลจำลองการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ มาจัดแสดงให้ได้เห็นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จนก่อเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจให้ประชาชนได้น้อมนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อไป

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย และสร้างความสุขให้กับปวงชนชาวไทยได้รำลึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของความเป็นไทย งาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" จะมีจนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมชมงานยังสามารถมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล โดยการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดจากร้านค้าต่าง ๆ ที่มาร่วมงาน ตลอดจนการสอยต้นกัลปพฤกษ์ การถ่ายภาพและกิจกรรมต่าง ๆ รายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะทรงนำไปใช้ในการพระราชกุศล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ ภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ต่อไป

สำนักงาน กปร. ร่วมสืบสาน น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดแสดงโมเดลจำลองการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” สำนักงาน กปร. ร่วมสืบสาน น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดแสดงโมเดลจำลองการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”