เกษตรอำเภอเขาย้อยขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี2561

20 Apr 2018
นางสาวสุจิรา กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561 โดยดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ ในระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 จำนวนพื้นที่ 10 ตำบล 57 หมู่บ้าน ซึ่งผลของการขึ้นทะเบียนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ของ ภาครัฐ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการผลิตการเกษตรของประเทศต่อไป
เกษตรอำเภอเขาย้อยขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี2561 เกษตรอำเภอเขาย้อยขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี2561 เกษตรอำเภอเขาย้อยขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี2561