ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานการประกวดและพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 Capital Market Innovation Awards 2018 รอบตัดสิน

05 Oct 2018
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงานการประกวดและพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 Capital Market Innovation Awards 2018 รอบตัดสิน ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-17.30 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก โดยมีกำหนดการ ดังนี้

08:30 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดงาน

โดย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

09.10 – 15.50 น. นำเสนอผลงานนวัตกรรมตลาดทุนไทย รวม 10 ผลงาน

16.30 – 17.30 น. พิธีประกาศผล และมอบรางวัล

กล่าวปิดงาน

โดย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการตัดสินผลงาน

17.30 น. จบงาน