Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 เวทีสร้างโอกาสให้เยาวชนไทย ต่อยอดความคิด สู่นวัตกรรมอวกาศ

19 Sep 2018
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จับมือกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 แห่งจากทั่วประเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภาควิชาวิศวกรรม การบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท Drone Academy Thailand และบริษัท Dev Drone Mapper ร่วมกันจัดงาน Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจ" ซึ่งเป็นเวทีที่ช่วยส่งเสริมการสร้างเยาวชนไทยให้มีทักษะการประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทยโดยตรง เพื่อต่อยอดและเตรียมตัวสู่สายอาชีพนักพัฒนานวัตกรรมอวกาศในอนาคต
Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 เวทีสร้างโอกาสให้เยาวชนไทย ต่อยอดความคิด สู่นวัตกรรมอวกาศ

ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า แนวทางการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ภายใต้แนวคิด "วิทย์สร้างชาติ" ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ที่ต้องการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีนำประเทศไทยพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน สิ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนให้ภาคส่วนต่าง ๆ เกิดการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ EEC ด้วยเหตุนี้ GISTDA จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน Thailand Aerospace Youth Forum ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจ" เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกเสริมสร้างทักษะความสามารถของเยาวชนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ STEM อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อจุดประกายความคิดให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยให้เท่าเทียมกับนานาชาติ และสามารถต่อยอดสู่สายวิชาชีพในอนาคต

ภายในงาน Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 นี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมความสามารถของเยาวชนจากทุกระดับ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ Inspired Talk จากตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีผลงานระดับนานาชาติจาก นายณัชธกฤษณ์ สาระไชย แชมป์บินโดรน หนึ่งในผู้ร่วมบันทึกความทรงจำทางอากาศ สำหรับภารกิจการค้นหา 13 ชีวิต ติดถ้ำหลวง นายพร้อม เสือทิม ตัวแทนนักวิจัยเยาวชนที่ส่งอาหารไทยไปอวกาศ นายกรทอง วิริยะเศวตกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง SPACETH.CO เว็บไซต์ด้านอวกาศโดยกลุ่มเยาวชนไทย ที่ได้รับรางวัล Best New Blog จากงาน Thailand Best Blog Awards 2017 และนายหม่อง ทองดี แชมป์ร่อนเครื่องบินกระดาษ ยุวทูตประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ และแรงบันดาลใจที่ทำให้ประสบความสำเร็จเช่นในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ก่อร่างสร้างโดรน, Space Maker Workshop, Aircraft Design Workshop, Drone Coding Workshop, Drone Mapping Workshop, Drone Traffic Workshop, การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน, STEM DRONE PROJECT, YOUTH PRESENTER, APRSAF-Thailand Youth Poster และ The Master Debate on Stageการจัดงาน Thailand Aerospace Youth Forum ในครั้งนี้ นับเป็นการเปิดเวทีแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับมัธยมศึกษาในด้านเทคโนโลยีอวกาศ สร้างความเข้าใจผ่านกิจกรรมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เน้นปฏิบัติให้เห็นภาพจริง สามารถทำให้เด็กเข้าใจ เข้าถึง และเห็นภาพ เรียนรู้ถึงวิธีการลำดับความคิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มากกว่าการเรียนแค่ในตำราเท่านั้น การร่วมมือของทุกภาคส่วนล้วนแล้วแต่เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและให้อิสระทางความคิดกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย

Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 เวทีสร้างโอกาสให้เยาวชนไทย ต่อยอดความคิด สู่นวัตกรรมอวกาศ Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 เวทีสร้างโอกาสให้เยาวชนไทย ต่อยอดความคิด สู่นวัตกรรมอวกาศ