ภาพข่าว: รมว.ดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “กระตุกต่อมเทคโนโลยี รับมือดิจิทัลพลิกโลก (Digital Disruption and Transformation)”

11 Sep 2018
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "กระตุกต่อมเทคโนโลยี รับมือดิจิทัลพลิกโลก (Digital Disruption and Transformation)" ภายใต้โครงการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับเตรียมการรองรับผลกระทบจาก Digital Disruption (สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจขึ้นมาใหม่) รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างโอกาส เกิดการประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้กับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีบทบาทสำคัญในการพิจารณากฎหมาย พระราชบัญญัติ พร้อมนำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้มาประมวลและสรุปผล เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดทำนโยบาย และบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆ ของกระทรวงฯ ที่ให้ความสำคัญกับการผลักดันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสให้กับประชาชน ซึ่งแต่ละโครงการของกระทรวงฯ เป็นการทำงานเชิงบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยทุกโครงการเป็นไปตามเป้าหมายการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทำให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
ภาพข่าว: รมว.ดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “กระตุกต่อมเทคโนโลยี รับมือดิจิทัลพลิกโลก (Digital Disruption and Transformation)”