มูลนิธิสมเด็จย่าให้ทุนนักศึกษาพยาบาล ทัศนศึกษาเรียนรู้แนวคิดและความเสียสละ

25 Oct 2018
มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบทุนการศึกษาพระราชทาน "ทุนการศึกษา สมเด็จย่า'90" ประจำปี 2561 จำนวน 473 ทุน ให้แก่นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนีของสถาบันพระบรมราชชนก ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ จำนวน 30 แห่ง เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านการพยาบาล และการสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย และสนับสนุนงานขององค์กรต่างๆในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยมี ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธี
มูลนิธิสมเด็จย่าให้ทุนนักศึกษาพยาบาล ทัศนศึกษาเรียนรู้แนวคิดและความเสียสละ

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ กรรมการมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดให้มีพิธีมอบเงินอุดหนุนประจำปี แก่มูลนิธิในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ องค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ และ มอบทุนการศึกษา "ทุนสมเด็จย่า' 90" แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เป็นประจำตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ในปีนี้จากการหารือร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีมติให้เพิ่มจำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาพยาบาล จากเดิม 480 ทุนต่อปี เป็น 1,000 ทุนต่อปี ภายในปี 2564 โดยจะขยายขอบข่ายการจัดสรรทุนไปยังวิทยาลัยพยาบาลในกำกับของรัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม รวมถึงจะเริ่มดำเนินโครงการติดตามประเมินผลนักศึกษาทุนพยาบาลที่จบการศึกษาไปแล้ว ว่ายังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ด้านการพยาบาลของสมเด็จย่า และนำไปปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพหรือไม่ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างนักศึกษาพยาบาล รุ่นปัจจุบัน และรุ่นที่จบการศึกษาไปแล้วเพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงกระบวนการจัดสรรทุนการศึกษาในครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน บี.กริม และ มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตระหนักถึงการสืบสานเจตนารมณ์ และอุดมการณ์อันมุ่งมั่นด้านการพยาบาลของสมเด็จย่าให้แก่นักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่โดยได้จัด "โครงการตามรอยสมเด็จย่า รุ่นที่ 3" เปิดโอกาสให้นักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้แนวคิด และ ความเสียสละ และการมุ่งเน้นถึงประโยชน์เพื่อส่วนรวม รัก และ เชิดชูคุณค่าของวิชาชีพการพยาบาลก่อนเรียนจบแล้วไปประกอบวิชาชีพเพื่อพัฒนาสังคมไทยและก่อให้เกิดการริเริ่มทำความดี โดยผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลในวิชาชีพพยาบาล โดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี และกิจกรรมนันทการสร้างสรรค์ ทั้งยังนำนักศึกษาไป ทัศนศึกษา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน และพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช และไปทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

มูลนิธิสมเด็จย่าให้ทุนนักศึกษาพยาบาล ทัศนศึกษาเรียนรู้แนวคิดและความเสียสละ