กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ วทน. ยกระดับ OTOP จัดงาน “มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดนครพนม

23 Jul 2018
นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" โดยมี นายประสาท ทัศคร รักษาการพัฒนาการจังหวัดนครพนม ผู้แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยงานจัดร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.) ไปสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการกลุ่มโอทอป ที่เข้าร่วมงาน กว่า 1,000คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดนครพนม เกษตรกรจากจังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 อาคารศรีโคตรบูรณ์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ วทน. ยกระดับ OTOP จัดงาน “มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดนครพนม

นางสาวอุราวรรณฯ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้และโอกาสอย่างทั่วถึง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายใต้นโยบาย "วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง" เป็นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งทั้งในและต่างประเทศ นับว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของเครือข่าย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นการเริ่มต้นที่ดียิ่งของการดำเนินงานโครงการฯ ที่สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาจังหวัดอื่นๆ ต่อไปได้ด้วย

ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสินค้าโอทอปและทางด้านนวัตกรรมการเกษตร โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะเห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย