กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมพร้อมลงพื้นที่จัด "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" @จังหวัดนครพนม

17 Jul 2018
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมพัฒนาชุมชน และโครงการสานพลังประชารัฐ เตรียมพร้อมลงพื้นที่จัด "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมพร้อมลงพื้นที่จัด "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" @จังหวัดนครพนม

โอกาสนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมนำเทคโนโลยีถ่ายทอดให้แก่พี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการโอทอปจากจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียง ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ การเพาะเห็ดตีนแรดและเห็ดเผาะ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากจุลินทรีย์ บรรจุภัณฑ์กับการเพิ่มมูลค่าและสื่อสารแบรนด์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าครามและการออกแบบลวดลายผ้าคราม การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องทุ่นแรง ประเภทสมุนไพร การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องทุ่นแรงประเภทผ้า การผลิตคุ้กกี้ตัวหนอนจากแป้งข้าวสอดไส้สัปปะรด วุ้นสวรรค์สัปปะรด การฝึกปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าครามและการออกแบบลวดลายผ้าคราม เป็นต้น