“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ” จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (Halal Science Week 2018) สร้างเวทีพัฒนาเยาวชนทั่วประเทศ

21 Aug 2018
"ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" จัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล" (Hahal Science Week 2018) สร้างเวทีพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี โดยมี รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ” จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (Halal Science Week 2018) สร้างเวทีพัฒนาเยาวชนทั่วประเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างเวทีเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้สามารถสร้างนวัตกรรมตามบริบทของวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนำพาประเทศไทยสู่ Thailand Halal 4.0 ภายในงานประกอบไปด้วย งาน Halal Run Halal Routh, โครงการสร้างเครือข่ายและฝึกปฏิบัติการภาคสนามด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ, การเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ศาสตร์ฮาลาล ตันศรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในหัวข้อ "ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล" ซึ่งมีโครงงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 29 โครงงาน ประกอบด้วยสาขาวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสิ่งประดิษฐ์ และสาขามัลติมีเดีย รอบการแข่งขันระดับประเทศ และโครงการสร้างเครือข่ายและฝึกปฏิบัติการภาคสนามด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ (Halal Science Camp & Quiz bowl 2018) มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 200 คน เป็นอาจารย์ 40 คน และนักเรียนนักศึกษา 160 คน จากโรงเรียน 25 แห่ง และมหาวิทยาลัย 15 แห่ง ณ ห้องประชุมอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ” จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (Halal Science Week 2018) สร้างเวทีพัฒนาเยาวชนทั่วประเทศ “ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ” จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (Halal Science Week 2018) สร้างเวทีพัฒนาเยาวชนทั่วประเทศ