กลุ่มบริษัทแคนนอน ประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม “แคนนอนอาสาครั้งที่ 21: Forest for Life 2” เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการทำโป่งเทียม ฝายชะลอน้ำ และปลูกป่าบนภูเขา

21 Aug 2018
เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย นำโดย บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมด้วย บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสากว่า 70 ชีวิต ร่วมกันทำกิจกรรม "แคนนอนอาสา ครั้งที่ 21 : Forest For Life 2" ซึ่งเป็นกิจกรรมในเชิงอนุรักษธ์ธรรมชาติด้วยการปลูกป่าบนภูเขาโดยการยิงเมล็ดพันธุ์พืชด้วยหนังสติ๊ก ทำโป่งเทียมเพื่อเสริมแหล่งอาหารและแร่ธาตุให้สัตว์ป่า สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ และปลูกป่าทดแทนโดยการปลูกต้นกล้าไม้ ได้แก่ ต้นมะค่าโมง ต้นประดู่ป่า ต้นสัก ต้นตะแบก และต้นเสลา รวมกว่า 350 ต้น เพื่อคืนพื้นที่สีเขียวให้แก่ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
กลุ่มบริษัทแคนนอน ประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม “แคนนอนอาสาครั้งที่ 21: Forest for Life 2” เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการทำโป่งเทียม ฝายชะลอน้ำ และปลูกป่าบนภูเขา

กิจกรรม "แคนนอนอาสา" เป็นกิจกรรมอาสาพัฒนาของพนักงานแคนนอนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมที่มากมายและหลากหลายครอบคลุมในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาคุณภาพการศึกษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรเทาภัยพิบัติ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา เป็นต้น

กลุ่มบริษัทแคนนอน ประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม “แคนนอนอาสาครั้งที่ 21: Forest for Life 2” เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการทำโป่งเทียม ฝายชะลอน้ำ และปลูกป่าบนภูเขา กลุ่มบริษัทแคนนอน ประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม “แคนนอนอาสาครั้งที่ 21: Forest for Life 2” เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการทำโป่งเทียม ฝายชะลอน้ำ และปลูกป่าบนภูเขา กลุ่มบริษัทแคนนอน ประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม “แคนนอนอาสาครั้งที่ 21: Forest for Life 2” เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการทำโป่งเทียม ฝายชะลอน้ำ และปลูกป่าบนภูเขา