วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมมือวิทยาลัยชั้นนำแห่งกุ้ยโจวพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

29 Aug 2018
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาทรงเป็นประธานในพิธีร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และวิทยาลัย ๓ แห่งในมณฑลกุ้ยโจว คือ วิทยาลัยอุตสาหกรรมเครื่องกลกุ้ยโจว วิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจว และวิทยาลัยอาชีวะการก่อสร้างกุ้ยโจว เพื่อเดินหน้าพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวะ และความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมมือวิทยาลัยชั้นนำแห่งกุ้ยโจวพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีกล่าวว่า ภายหลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ เยือนเมืองอาชีวศึกษาชิงเจิ้น มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้แทนไทย จำนวน ๖ คน ไปร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีน-อาเซียน (China ASEAN Education Cooperation Week-CAECW) ครั้งที่ ๑๑ ณ นครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว และเยือนวิทยาลัยอุตสาหกรรมเครื่องกลกุยโจว และวิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจว เพื่อสำรวจความพร้อมในการร่วมมือกันทางวิชาการ จึงนำมาซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) กับ คณะผู้แทนจีน ซึ่งประกอบด้วยรองอธิบดีกรมการต่างประเทศมณฑลกุ้ยโจว รองอธิบดีกรมการศึกษามณฑลกุ้ยโจว และ ผู้บริหารจากวิทยาลัย ๓ แห่งในมณฑลกุ้ยโจว คือ วิทยาลัยอุตสาหกรรมเครื่องกลกุ้ยโจว วิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจว และวิทยาลัยอาชีวะการก่อสร้างกุ้ยโจว มาเยือนประเทศไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและประธานบริหารโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีฯ และมีเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีนร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจากวิทยาลัย ๓ แห่งในมณฑลกุ้ยโจว จะมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวม รวมไปถึงการทำวิจัยในหัวข้อที่เน้นโจทย์วิจัยจากสถานประกอบการที่เป็นเครือข่าย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศ ด้วยการจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณะครูและอาจารย์ เพื่อไปบูรณาการความรู้ และกลับมาพัฒนาระบบการศึกษาของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา กล่าวต่อว่า ขณะนี้พระราชบัญญัติว่าด้วยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ดังนั้น ข้อตกลงกับวิทยาลัยของจีนทั้ง ๓ แห่งที่ลงนามในครั้งนี้ จึงเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน ๓ แห่งของจีน กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งรวมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) มาอยู่ ภายใต้สถาบันเดียวกัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมมือวิทยาลัยชั้นนำแห่งกุ้ยโจวพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมมือวิทยาลัยชั้นนำแห่งกุ้ยโจวพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย